Werk & Stage

Jongeren opleiding en stagiaires

Wij bieden jongeren kansen om hun netwerk en vaardigheden te vergroten en werkervaring op te doen. Daarnaast bieden wij jongeren bedrijfsopdrachten aan om juist de kansen op een stageplaats erna in het bedrijfsleven te vergroten.

Bij loopbaanleren is reflecteren, oftewel het gesprek aangaan met jongeren, essentieel. Decanen, docenten en mentoren zijn hierbij onmisbaar. Maar ook leeftijdsgenoten kunnen een coachende rol bij loopbaanleren vervullen. Leeftijdsgenoten die zelf kortgeleden hetzelfde moesten leren bij Stichting Vobis, zijn gecertificeerde stagebegeleiders en, zijn vaak beter in staat uitleg te geven in een voor jongeren toegankelijke taal.

En kritiek is vaak makkelijker te accepteren als die van leeftijdsgenoten komt dan van docenten.

Jongeren worden door Stichting Vobis gestimuleerd in (het volgen van) hun opleiding en in het vinden van stageplaatsen.

De educatieve projecten van Stichting Vobis zijn gericht op thema’s die van belang zijn voor jongeren. De jongeren leren basisprincipes over verandermanagement en het inzetten van verander strategieën voor sociaal-maatschappelijke problemen.

Belastingdienst

Wanneer bent u vrijwilliger?

Wel vrijwilliger
U bent vrijwilliger als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 •  U verricht werkzaamheden voor:
  • een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld 
  • een sportvereniging of sportstichting 
  • een ANBI
 • U bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
 • U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
 • De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

 

Let op!

U kunt onder deze voorwaarden ook vrijwilliger zijn als u optreedt met een amateurgezelschap, zoals een fanfare, zangkoor of toneelvereniging. Het amateurgezelschap moet dan wel een zogenoemde inhoudingsplichtigenverklaring hebben. Uw gezelschap kan u hierover meer vertellen.

Geen vrijwilliger

In de volgende gevallen bent u geen vrijwilliger:

 • U doet de werkzaamheden voor uw beroep. 
 • U bent in dienst bij een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
 • U bent in dienst bij een ANBI
 • De vergoeding die u voor het werk krijgt, is geen vrijwilligersvergoeding.
  Dat wil zeggen dat de vergoeding in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk

 

     Vrijwilligersvergoedingen     

     In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:     

 •  U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent 23 jaar of ouder.U krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent jonger dan 23 jaar. 
  U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
  U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  Dan mag de vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar.

Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor uw re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

Geen vrijwilligersvergoedingen

Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of € 2,50 per uur als u jonger bent dan 23 jaar), € 150 per maand of € 1.500 per jaar. In dat geval gaan wij ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Onze projecten behandelden diverse thema’s waar jongeren mee geconfronteerd werden op hun weg naar volwassenheid en volledige deelname aan de maatschappij. De doelstellingen zijn dan ook om de kansen en ontwikkeling van jonge Hagenaars te vergroten.

Voor de toekomst heeft de stichting als ambitie het bevorderen van de bestuurlijke participatie van jongeren. Jongeren krijgen handvaten en tools aangereikt (in de vorm van overdracht van kennis en ervaringen en een training politieke en bestuurlijke participatie) om te kunnen participeren in besturen van (zelf)organisaties. Daarnaast is het belangrijk dat wij blijvend investeren in onze kader d.m.v. trainingen en deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht.

Ontwikkelen van coaching vaardigheden

Jongeren die LHBT-jongeren gaan begeleiden getraind moeten worden om de LSD-techniek toe te passen.

Dit houdt in luisteren, samenvatten en doorvragen. Daarnaast dienen zij te leren om geen suggestieve vragen te stellen en zo min mogelijk te oordelen. Als coach heb ik geleerd dat je als coach degene die gecoacht wordt geen oplossingen moet geven, maar veel vragen moet stellen om diegene zelf inzicht te geven. Dus bijvoorbeeld niet zeggen: ‘Je moet gewoon voor je zelf kiezen en niet denken wat anderen ervan vonden’, maar vragen: ‘In hoeverre vind jij het belangrijk dat andere jouw accepteren’ en dan ‘Hoe komt het dan dat je dat zo belangrijk vindt’.

Gecertificeerd leerbedrijf
Stichting Vobis is ook een erkend leerbedrijf waar studenten hun stage of afstudeeropdrachten kunnen vervullen.

Huiswerkbegeleiding

Soms is huiswerk te moeilijk en dan rekenen kinderen op hun ouders om te helpen. Maar wat nou als zij onvoldoende geschoold zijn of juist niet voldoende Nederlands spreken? Dan kan dat vaak voor problemen zorgen. De meeste kinderen zijn dan op zichzelf aangewezen. Als er niet voldoende begeleiding is maakt huiswerk het verschil tussen sterke en zwakke leerlingen groot.

Huiswerkbegeleiding is een heel mooi initiatief georganiseerd door Stichting Vobis. Steeds meer kinderen kloppen bij ons aan om hulp. Wij komen hiervoor capaciteit te kort.

Voorbeelden waarin u geen vergoeding per uur hebt afgesproken

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding

U werkt als vrijwilliger bij een vereniging. U bent bestuurslid en u ontvangt daarvoor € 125 per maand. U hebt een vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding

U bent advocaat en u werkt als vrijwilliger bij een stichting. Namens de stichting dient u bij de rechtbank een pro forma bezwaar in. Dit kost u 5 minuten van uw tijd. De stichting betaalt u daarvoor éénmalig een bedrag van € 150. Deze vergoeding is te hoog voor de omvang en het tijdsbeslag van het werk. U hebt geen vrijwilligersvergoeding.

Voorbeelden waarin u een vergoeding per uur hebt afgesproken

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding

U bent 25 jaar en werkt als vrijwilliger 10 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging. U krijgt een vergoeding van € 1.500. Dit bedrag wordt in 1 keer aan u overgemaakt. De vergoeding bedraagt € 3 per uur. Dit is minder dan het maximum van € 4,50 per uur. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet). Ook het maandmaximum van € 150 en het jaarmaximum van € 1.500 worden niet overschreden. U hebt een vrijwilligersvergoeding. De vereniging hoeft over uw vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding

U bent 21 jaar en u werkt 2 uur per week als schoonmaker bij een sportvereniging. U ontvangt daarvoor € 9 per uur. In deze situatie bent u geen vrijwilliger, omdat de vergoeding meer is dan het maximum van € 2,50 per uur.

Voorbeeld 3: geen vrijwilligersvergoeding

U werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging (in totaal dus 350 uur in 5 maanden). U krijgt een vergoeding van € 2 per uur, in totaal € 700. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet (€ 2 per uur) en het jaarmaximum van € 1.500 wordt niet overschreden. Toch is de vrijwilligersregeling niet van toepassing, omdat het maandmaximum van € 150 wordt overschreden. De vergoeding in de 2 maanden waarin u 100 uur werkt, is immers € 200. De voetbalvereniging moet gaan kijken of zij over deze vergoeding loonheffingen moet inhouden en afdragen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/wanneer_bent_u_vrijwilliger

Hier vind je Aanvraagformulier verklaring omtrent het gedrag en Bevestiging toelatingsregeling gratis VOG ministerie van Veiligheid en Justitie

Hier kun je het aanvraagformulier en bevestiging toelatingsregeling downloaden,

Alle vacatures

Werk
Geplaatst 2 jaar geleden
Werk
Geplaatst 2 jaar geleden
Werk
Geplaatst 2 jaar geleden
Werk
Geplaatst 2 jaar geleden
Werk
Geplaatst 2 jaar geleden
Werk
Geplaatst 2 jaar geleden
Vrijwilligers werk
Geplaatst 2 jaar geleden
Stage
Geplaatst 2 jaar geleden
Stage
Geplaatst 2 jaar geleden
Stage
Geplaatst 2 jaar geleden

<<aug 2019>>
mdwdvzz
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1